Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /strona/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strona/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Stowarzyszenie im. Zoltna Kodalya w Polsce. The Polish Zoltan Kodaly Society
Sunday, February 25, 2024
   
Text Size


Warning: Declaration of RokNavMenuFormatter::format(&$node, &$menu_params) should be compatible with BaseRokNavMenuFormatter::format(&$node, $menu_params) in /strona/templates/rt_solarsentinel/html/mod_roknavmenu/formatters/default.php on line 24

Literatura polska

Ludowe dziecięce zabawy muzyczne. Teoria i praktyka (Dominika Lenska)

Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej

Celem monografii jest ukazanie ponadczasowych wartości ludowych dziecięcych zabaw muzycznych. Realizacja tego celu wymagała ujęcia tematu z dwóch perspektyw: teoretycznej i praktycznej. W części pierwszej, wprowadzającej definicję zabawy w kulturze, przedstawiłam ujęcie tego zagadnienia przez wybitnych teoretyków oraz pedagogów polskich i zagranicznych. Podrozdziały zawierają szeroko pojętą klasyfikację zabaw, wyszczególniają dziecięce zabawy ogólnorozwojowe, dziecięce zabawy ludowe w przykładach polskiego folkloru oraz zbiory piosenek ludowych z zabawami. Osobno została wyodrębniona ludowa oraz literacka twórczość dla dzieci w płaszczyźnie edukacyjnej, w tym zbiory metodyczne. Poruszone zostało zagadnienie motywów muzycznych w tekstach literatury dziecięcej, z podkreśleniem zawartej w nich melodyjności i rytmiki. Indywidualnie potraktowałam właściwości muzyczne zabaw ludowych oraz tematykę badań śpiewów niezwrotkowych w polskim folklorze. Zwróciłam też uwagę na pieśń jako całość wyrazowo-muzyczno-poetycką, którą z łatwością dziecko potrafi ogarnąć, mimo występowania w niej wielu zwrotek oraz wprowadzania zmian w warstwie muzycznej i treściowej. Część druga (praktyczna) traktuje o śpiewie jako jednym z podstawowych i najważniejszych wymiarów rozwoju muzycznego człowieka, z podkreśleniem roli śpiewu jako podstawy zabaw ludowych i czynnego uprawiania muzyki. Skupiłam się na przedstawieniu form upowszechniania ludowych dziecięcych zabaw muzycznych w programie pod egidą Instytutu Muzyki i Tańca Mały Kolberg oraz działającej od 2010 roku w Akademii Muzycznej w Katowicach Akademii Przedszkolaka, która jest moją propozycją autorską. Podkreśliłam żywotność oraz aktualność „tradycji”, która wprowadza dzieci i rodziców w jakże bogaty i wartościowy świat muzyki ludowej i staje się niejako formą integracji pokoleń..

Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkola i rodziców (Dominika Lenska)

Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkola i rodziców
 
 

Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka

 
Publikacja "Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka" jest wynikiem doświadczeń pedagogicznych i badawczych, które autorka gromadziła w pracy z dziećmi z "Akademii przedszkolaka". Wydanie obejmuje książkę oraz płyty CD i DVD.
 

 

(...) Przedstawiona propozycja ma charakter instruktażowy, dlatego może pełnić rolę przewodnika metodycznego dla nauczycieli przedszkola, pragnących odwołać się do muzyki ludowej, zwłaszcza rodzimego folkloru, a także wykorzystać ją do organizowania nieformalnej edukacji przedszkolnej, głównie przez zabawę. Propozycja niniejsza może służyć pomocą także rodzicom. 
Celem autorki jest ukazanie funkcjonalnych i muzycznych wartości folkloru, służących rozwojowi psychicznemu oraz uspołecznieniu dziecka. Śpiewanie piosenek i zabawy muzyczne (muzyczno-taneczne) to "wychowanie przez uczestniczenie" w muzykowaniu, a zarazem poznawanie tradycji kultury ludowej.
 
 
 
(...) Rok 2014 ogłoszony został Rokiem Kolberga. W związku z jubileuszem 200-lecia urodzin wybitnego badacza polskiej kultury ludowej nadarza się niebywała okazja do zwrócenia uwagi na nieprzemijające jej wartości. 
 
[...] To bardzo wdzięczne zadanie sięgnąć razem z Kolbergiem w przeszłość, przywołać dawne melodie, zwyczaje, zabawy, a także wydarzenia, zjawiska, postaci - zapoznawać dzieci z życiem ich przodków. Aby to zrealizować trzeba dotrzeć do źródeł, co pozwala odkryć mnogość realiów zupełnie zapomnianych, a nawet nie znanych współczesnemu, szczególnie młodemu człowiekowi.
 
 

źródło: Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka, "Wprowadzenie". Dominika Lenska

  

Zarys metody Kodálya (Erzsébet Szőnyi)

Zarys metody Kodálya

 
 
 
 
 
Zarys metody Kodály'a to jedna z pierwszych publikacji w języku polskim, prezentująca koncepcję pedagogiczną Zoltána Kodálya.
Erzsébet Szőnyi - autorka m.in. węgierskich podręczników do nauki muzyki - przybliża genezę powstania kodalyowskiego systemu pedagogicznego, przedstawia też idee węgierskiego kompozytora, będące motorem działań na polu reformy szkolnictwa na Węgrzech.
 

W książce opisany jest proces układania przez Kodálya poszczególnych komponentów pochodzących z różnych muzycznych systemów pedagogicznych w logiczną całość. Nakreślone jest również długotrwałe lecz kosekwentne wprowadzanie koncepcji pedagogicznej do węgierskiego szkolnictwa. Erzsébet Szőnyi opisuje poszczególne elementy kodalyowskiej koncepcji oraz rozkład materiału muzycznego w kolejnych latach edukacji dzieci i młodzieży. Autorka zwraca również uwagę na wartości intelektualne i emocjonalne płynące z częstego kontaktu z muzyką w szkole. Tą niespełna dwudzuestosiedmio stronicową broszurę kończą opisy dynamicznego rozwoju koncepcji na świecie oraz przykłady prób adaptacyjnych.

 
 

 

Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej. Koncepcje, badania, programy (Anna Waluga)

Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej

 
Książka niniejsza przeznaczona jest dla wszystkich, których interesuje śpiew rozumiany jako naturalna potrzeba człowieka. Szczególnie wyeksponowany w niej został aspekt pedagogiczny, a więc ten obszar wiedzy, który zajmuje się uczeniem śpiewu jako najbliższą dzieciom i młodzieży formą kontaktu z muzyką, formą uprawiania jej; śpiewem jako drogą do poznawania muzyki w ogóle, śpiewem jako dominującym elementem edukacji muzycznej dziecka. Podstawowy problem pracy zawiera się w pytaniu: czym jest śpiew w życiu ucznia? Ponadto dociekania dotyczą miejsca śpiewu i podejścia do śpiewu (w szkole, w domu, w grupach nieformalnych) uczniów - członków chórów działających w ramach programu Śpiewająca Polska oraz uczniów nie będących członkami chórów. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza (teoretyczna) dotyczy różnych aspektów śpiewu: od antropologicznego, przez psychologiczny do edukacyjnego. Dopełnia ją przedstawienie alternatywnych programów upowszechniających śpiew, których w Polsce i na świecie nie jest mało. Część drugą (empiryczną) stanowi opis badań własnych nad stosunkiem dzieci i młodzieży do śpiewu. Podjęte badania wykazały, że śpiew wbrew panującym opiniom może stać się potrzebą codzienną każdego ucznia. Warto podkreślić, że niosą one ze sobą także ważne implikacje praktyczne.

 

 

 

Artystyczne aspekty kształcenia słuchu (red. Dominika Lenska)

Artystyczne aspekty kształcenia słuchu

 
W dniach 1-2 grudnia 2010 roku odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa Artystyczne aspekty kształcenia słuchu, w której jako prelegenci wzięli udział członkowie Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu działającej przy UMFC w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, prof. Márta Sárosi-Szabó z Konserwatorium w Debreczynie z Katedry Solfeżu, Teorii Muzyki i Dyrygentury oraz nauczyciele kształcenia słuchu.

Idea organizacji konferencji zrodziła się z potrzeby wymiany doświadczeń, konfrontacji zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką kształcenia słuchu. Okazuje się, że jest to wciąż aktualny, niezwykle interesujący temat dla pedagogiki kształcenia słuchu. Uwieńczeniem konferencji stała się publikacja o tym samym tytule.

 

 

 

Od solmizacji do audiacji (Barbara Stencel)

Od solmizacji do audiacji

 
Książka Od solmizacji do audiacji. Z problematyki nauczania kształcenia słuchu zawiera przemyślenia autorki z ostatnich 30 lat. Są to głównie zapisy wygłoszonych referatów opublikowanych w różnego rodzaju wydaniach zbiorowych, bądź nie wydanych do tej pory. Inspiracją do stworzenia tekstu o nauczaniu skal muzycznych poprzez zastosowanie melodii wzorcowych było poprowadzenie 2-dniowego Seminarium Autorskiego w AM we Wrocławiu. Głównym wątkiem książki jest problematyka kodalyowska i gordonowska, która zajmowała autorkę już począwszy od lat 90-tych. System Zoltána Kodály’a znany w świecie ciągle jeszcze wymaga przybliżenia na gruncie polskim, natomiast Teoria uczenia się muzyki (z zastosowaniem audiacji) – amerykańskiego psychologa Edwina E. Gordona niestety nie zdobyła do tej pory należytego rozgłosu, a jak pisze sam Gordon: „obszar audiacji ma kluczowe znaczenie w całości procesu uczenia się muzyki”.

 

 

 

Zoltán Kodály. O edukacji muzycznej pisma wybrane (red. Mirosława Jankowska)

O edukacji muzycznej pisma wybrane

 
(...) Zainteresowanie koncepcją muzyczno-edukacyjną Zoltána Kodálya ma swe źródło - jak sądzę - w jej aktualności. László Eösze, biograf Kodálya, pisał, że podstawą tej koncepcji była wszechstronność talentów, wiedzy i umiejętności samego  Kodálya. Jego postawa wobec spraw narodowych, węgierskich, wobec własnej tradycji i kultury widoczna była w jego wypowiedziach, we wszystkich jego działaniach. Stąd tak ważne jest - według Kodálya - oparcie kształcenia muzycznego na śpiewie, na wspólnym śpiewaniu i rozpoczęcie od "ojczystego" języka muzycznego, zakorzenienie w rodzimym folklorze.

Naczelną wartością jest wielka, wartościowa muzyka i ukazaniu jej piękna mają służyć wszelkie działania kształcące i wychowawcze. By ułatwić dostęp do muzyki wszystkich epok i stylów ważne jest nauczenie czytania i pisania muzycznego, nauczenie słuchania muzyki i myślenia muzycznego. Niezwykłe efekty pracy węgierskich nauczycieli i dzieci według tych zasad zachęciły nas do coraz głębszego poznawania tej koncepcji w pismach Kodálya i jego następców, do podjęcia prób zastosowania ich w naszym nauczaniu.

 

 

 

źródło: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, "Przedmowa" - M.Jankowska

 

 

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej (Anna Waluga)

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej

 
 
 
Anna Waluga jest długoletnim pedagogiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka z dziedziny edukacji i teorii muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji edukacji muzycznej Zoltána Kodálya. Anna Waluga ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje na temat rozwijania myślenia muzycznego, wartości pieśni ludowej i jej wychowawczej roli oraz psychologicznych aspektów kształcenia śpiewu dwugłosowego. Jest współautorką polskiej adaptacji koncepcji edukacji muzycznej Kodálya, której rezultatem jest opublikowany cykl podręczników Rozśpiewana szkoła. Najnowsza pozycja jej autorstwa – Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej – składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólnie fenomen pieśni ludowej oraz jej istnienie w twórczości artystycznej. Część druga sytuuje pieśń ludową w koncepcjach edukacyjnych, przede wszystkim koncepcji kodalyowskiej. Jest to z pewnością cenna pozycja dla wszystkich interesujących się edukacją muzyczną i wychowawczą wartością muzyki.

 

 

 

Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna (red. M.Jankowska, W.Jankowski)

Zoltán Kodály i jego pedagogika muzycznaCzym jest ta książka? Jest ona przede wszystkim zbiorem tekstów, które staraliśmy się dobrać tak, by tworzyły panoramę wiedzy o założeniach i głównych wątkach muzycznej pedagogiki węgierskiej zwanej pedagogiką, czy wręcz "metodą" Kodálya.

W części I, zatytułowanej "Zoltán Kodály - kompozytor, uczony i pedagog", przedstawiamy krótkie wprowadzenie do jego działalności muzycznej, naukowej i wychowawczej pióra biografa Kodálya, László Eöszego, uzupełnione wykładami i wypowiedziami o - w znacznym stopniu - osobistym, wspomnieniowym charakterze, innych uczniów i współpracowników kompozytora.

W części II, zatytułowanej "Kodály o wychowaniu muzycznym społeczeństwa", znalazł się wybór wypowiedzi samego Kodálya. Jesteśmy przekonani, że teksty te przybliżą Czytelnikom tę niezwykłą postać i ukażą jakże klarowny i przekonywający sposób formułowania myśli oraz głębię, a zarazem prostotę życiowej i estetyczno-pedagogicznej filozofii Kodálya.

Część III, zatytułowana "Pedagogika Kodálya. Podstawowe założenia, składniki i odniesienia" - to dość obszerny, ale raczej fragmentaryczny wybór prac różnych autorów, prezentujący główne zasady, elementy i aspekty pedagogiki Kodálya.

Część IV, zatytułowana "Pedagogika Kodalyowska na Węgrzech, w świecie i w Polsce", zawiera najmniej jednorodny materiał, tak jednak dobrany, by dawał możliwie wszechstronną informację o rozwoju i zasięgu idei Kodálya.

 
 

 

Humanistyczne aspekty koncepcji Kodálya (Zeszyty naukowe 8)

Zeszyty naukowe 8 / Humanistyczne aspekty koncepcji Kodálya

(...) W niniejszym tomie publikujemy materiały z dwóch imprez naukowych, których dorobek również - jak sądzimy - wart jest upowszechnienia. Były to:
- seminarium pt. "Humanistyczne aspekty koncecji Kodálya", zorganizowane w IPM w dniu 29 lutego 1979 roku,
- seminarium pt. "Perspektywa antropologiczna wiedzy o muzyce i jej znaczenia dla kształcenia i wychowania muzycznego", zorganizowane w IPM w dniu 10 kwietnia 1980 roku.
Matriały z obu seminariów łączymy w tej publikacji nieprzypadkowo. Mimo niezależności tematycznej i różnych powodów, dla których seminaria te były organizowane, łączy je dominująca w obu imprezach nuta sięgania głębiej, do podstaw myśli i praktyki w dziedzinie muzycznej edukacji. Seminarium "antropologiczne" charakteryzowało się pod tym względem pewną swobodą i większą ogólnością podejmowanej problematyki. Seminarium "kodalyowskie" było przykładem, jak to ogólniejsze, filozoficzne spojrzenie, jest potrzebne i płodne w zastosowaniu do szczegółowej koncepcji metodycznej. (...).
 

źródło: Zeszyty naukowe 8, "Od Redakcji" - W.Jankowski

 
 

 

 
 

 

 

Nauczanie polifonii, harmonii i form w szkole podstawowej (Ildikó Herboly-Kocsár)

Nauczanie polifonii, harmonii i form w szkole podstawowej

 
"Polifonia", "harmonia" i "formy" są u nas postrzegane jako wysoce specjalistyczne przedmioty w średnich i wyższych szkołach muzycznych, niedostępne zwykłemu dziecku w szkole podstawowej. Autorka traktując je jako konstytutywne elementy utworu muzycznego, śmiało wprowadza je do nauczania muzyki naszych dzieci już od najmłodszych lat, w sposób stosowny do wieku naszych wychowanków. Jest to najlepszy przykład integralnego podejścia w nauczaniu muzyki, właściwego koncepcji Kodálya.
(...) Nie chcąc rozbijać zwartej konstrukcji pracy, dołączyliśmy w Dodatku objaśnienia związane ze stosowaną przez Autorkę solmizacją relatywną, a także polskie przykłady zabaw i piosenek dziecięcych, polskich pieśni ludowych. Kierujemy także Czytelnika do naszych lektur i źródeł materiałów do pracy z dziećmi.
 

źródło: Nauczanie polifonii, harmonii i form w szkole podstawowej, "Przedmowa do wydania polskiego" - M.Jankowska

 
 
Książka będzie wspaniałą pomocą dla tych wszystkich, którzy pragną przybliżyć muzykę swym wychowankom, według jej muzycznych praw, tzn. w sposób muzyczny - sposób jedyny możliwy do zastosowania.
 
Trzy studia składające się na tę książkę nie tłumią, ani nie ograniczają wyobraźni nauczyciela, wręcz przeciwnie - rozszerzają zakres jego możliwości. Nie jest to jedyny przykład, lecz z pewnością taki, który może być naśladowany przez wszystkich związanych z tą dziedziną nauczania. Z tych właśnie powodów polecam tę książkę wszystkim nauczycielom muzyki.
 

źródło: Nauczanie polifonii, harmonii i form w szkole podstawowej, "Przedmowa" - P.Erdei

 
 

Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya (red. Mirosława Jankowska)

Pedagogika muzyczna Zoltána Kodálya

 
 
Zamieszczone tu uwagi metodyczne Kodálya, niejako w nawiązaniu do informacji o treści i przeznaczeniu wszystkich jego zbiorów ćwiczeń (...) mogą być szeroko i natychmiast wykorzystane w kształceniu nauczycieli muzyki; w nauczaniu muzyki w szkołach ogólnokształcących, w nauczaniu w szkołach muzycznych wszystkich stopni.
 

źródło: Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya, "Od Redakcji"

 
 
Zamieszczone w tym zeszycie posłowia i wstępy do "Muzyki pentatonicznej" i "Bicinia Hungarica" - zbiorów tak bardzo węgierskich z uwagi na materiał muzyczny, głównie pentatoniczny - zawierają uwagi Kodálya niezwykle cenne i dla nas: wskazuje on na pożytki i sposoby stosowania solmizacji relatywnej, na konieczność kształcenia poczucia rytmu i wyboru melodii o odpowiednim dla głosu dziecka zakresie; podkreśla duże znaczenie wczesnego rozpoczęcia śpiewu wielogłosowego. Fragment wywiadu dla Radia Londyńskiego jest jakby komentarzem do "24 małych kanonów na czarnych klawiszach".
 
Mamy nadzieję, że zeszyt ten dopełniając pierwszy, wzbogaci refleksje i warsztat nauczycieli muzyki różnych typów szkół, a studentów wychowania muzycznego zachęci do pogłębienia wiedzy o zasadach pedagogiki kodalyowskiej.
 

źródło: Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya - Uzupełnienie, "Od Redakcji"

 
 

Śpiewajże mi jako umiesz (Katarzyna Dadak-Kozicka)

Muzykowanie w szkole według koncepcji Kodálya
 
 

Śpiewajże mi jako umiesz

 
Praca ta - przeznaczona głównie dla nauczycieli muzyki i studentów wychowania muzycznego - jest propozycją spojrzenia na polską muzykę ludową od strony jej szczególnych wartości (muzycznych, ogólnorozwojowych, wychowawczych, metodycznych) dla edukacji. Może być ona wykorzystywana zarówno w szkołach ogólnokształcących, jak i muzycznych. Inspirowana jest dziełem Kodálya i wiele zawdzięcza niektórym światowym adaptacjom kodalyowskim m.in. francuskiej J. Ribiere-Raverlat oraz amerykańsko-kanadyjskiej w wersji znanej z prac Lois Choksy. W porównaniu z tamtymi pracami skupia większą uwagę na problematyce wychowawczej i ogólnokształcącej (zagadnienie polifunkcyjności muzyki). Wydaje się bowiem, iż jest ona szczególnie istotna i zaniedbana. Najważniejszą kwestią jest formowanie właściwej postawy wobec muzyki i jej roli w życiu. Chodzi o kształcenie zamiłowania, rozumienia i umiejętności przyswajania muzyki tak, by stała się ona sposobem życia dla każdego człowieka. W kulturach tradycyjnych tak muzyka funkcjonowała i są przykłady, że może być tak obecnie.
 

źródło: Śpiewajże mi jako umiesz, "Od Autorki" - K.Dadak-Kozicka

 
 
(...) Nawiązanie do koncepcji Kodálya w tej pracy polega na: wykorzystaniu rodzimego folkloru jako podstawy edukacji muzycznej; wyeksponowaniu śpiewu, czyli aktywnego sposobu uprawiania muzyki, dostępnego każdemu; kształceniu poczucia tonalności i formy pieśni (a  zatem i czystego muzykalnego śpiewu) przez stosowanie tzw. solmizacji relatywnej.
 
(...) I choć zasadniczo pieśni są przeznaczone dla klas I-V, mogą być też wykorzystane w klasach starszych, oraz w szkołach muzycznych. Oczywiście należy dokonać za każdym razem przemyślanego wyboru spośród pieśni, zachowując zasady porządkujące zbiór.
 

źródło: Śpiewajże mi jako umiesz, "O wartościach muzyki ludowej i założeniach kodalyowskiej edukacji" - K.Dadak-Kozicka

 
 

Kodalyowskie inspiracje (red. Mirosława Jankowska)

Kodalyowskie inspiracje I

 

 

Warto czasem w natłoku codziennych spraw zatrzymać się chwilę i spojrzeć na sprawy ważne z różnych perspektyw. Zamieszczone w tym tomie referaty, artykuły i opracowania mogą stać się inspiracją do przemyśleń, do rewizji naszego stanowiska wobec naszej pracy i jej efektów, wobec naszych planów i marzeń. Tym bardziej, że dotyczą spraw, którymi zajmujemy się na codzień, a więc i edukacji muzycznej, znajdującej się w permanentnym kryzysie. I dlatego, że jest do tych "namysłów" szczególna okazja: 125-lecie urodzin i 40-lecie śmierci wielkiego Nauczyciela w dziedzinie muzycznej edukacji, Zoltána Kodálya. Jemu tę książkę - wybór prac zagranicznych i polskich kodalyowców - dedykujemy.
(...) Mam nadzieję, że kolejny tom rozpoczętej przed laty serii kodalyowskiej będzie pomocą dla nauczycieli muzyki, pobudzi do refleksji nad sensem ich pracy i wesprze ich w przekonaniu, że Muzyka jest na prawdę ważna w życiu każdego człowieka (Kodály: "Muzyka jest dla wszystkich"), a oni, nauczyciele, mają bardzo ważne zadanie, misję do spełnienia.

 

źródło: Kodalyowskie inspiracje, "Od Redakcji" - M.Jankowska

Czemu Kodály? (Wojciech Jankowski)

Czemu Kodály?

 

 

"Czemu Kodály?" jest wyborem tekstów: referatów, wykładów itp. - publikowanych i niepublikowanych, które "zebrały mi się" przez ostatnie 15 lat zajmowania się - w taki czy inny sposób - problematyką kodalyowską. Jeżeli ośmielam się nieskromnie z tekstów tych ułożyć - w ujęciu chronologicznym - i zaproponować Czytelnikom książkę, to czynię tak z kilku powodów.
(...) Mam nadzieję, że przedstawiony dalej wybór prac okaże się przydatny i pomocny nie tylko dla zrozumienia wielu niuansów kodalyowskiej pedagogiki, ale także dla kontynuacji naszych starań, by ruch kodalyowski w Polsce przeszedł z fazy "preparacyjnej", jak to określiłem w jednym z tekstów, w fazę możliwie szerokiego zastosowania.

źródło: Czemu Kodály?, "Od Autora" - W.Jankowski

Kodalyowskie inspiracje II (red. Mirosława Jankowska)

Kodalyowskie inspiracje II

 
Prezentowany tom, "Kodalyowskie inspiracje II" to wyłącznie kodalyowskie doświadczenia polskich nauczycieli muzyków, sukcesy ale też porażki. Książka jest adresowana głównie do osób, które mają już pewną wiedzę o tej koncepcji. Ale wciąż wracamy do zagadnień, które leżą u podstaw "metody" Kodálya i taki właśnie jest tytuł części pierwszej.
(...) Część druga ("Klasy kodalyowskie") jest poświęcona klasom "śpiewającycm", czyli klasom ogólnokształcącym z rozszerzonym programem muzyki. (...) Klasy eksperymentalne pracowały według obowiązującego wówczas programu "Muzyki", ale uzupełnionego według potrzeb wdrażanej metody. Zamieszczone uzupełnienia dla trzech klas pozwalają prześledzić początki kształtowania się dzisiejszego, "kodalyowskiego"  programu nauczania.
(...) Część trzecią ("Metoda Kodálya w szkołach muzycznych i chórach") otwierają wypowiedzi Magdaleny Hruszwickiej i Magdaleny Lesickiej - prezentują doświadczenia autorek w próbach wdrożenia elementów koncepcji Kodálya w szkołach muzycznych. (...) O stosowaniu metody relatywnej na trzecim stopniu kształcenia, w akademii muzycznej, pisze Barbara Stencel (...). Metoda relatywna stosowana jest także w chórach szkolnych i amatorskich (...). Zamieszczony tu opis pracy chóru, w którym stosowane są elementy tej metody (...) ukazuje jak można dzięki tej metodzie wzbogacić warsztat pracy z chórem (każdym!), jak rozwijać uzdolnienia i zainteresowania chórzystów.
(...) Każdy kolejny tom serii kodalyowskiej ukazuje jak idee Kodálya wciąż znajdują żywy rezonans w wielu środowiskach, jak wciąż inspirują do działania i współpracy. Wielu nauczycieli szuka wskazówek, co należy zrobić, by w szkole powszechnej prowadzić klasy "śpiewające",  jak przygotować program i materiał nauczania dla tych klas. (...) Zamieszczone w tym tomie wypowiedzi pomogą im w podjęciu dobrych decyzji i ułatwią zadanie. (...).
 

źródło: Kodalyowskie inspiracje II, "Wprowadzenie" - M.Jankowska

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652